O autogazie wiemy wszystko

Czysty chemicznie propan C3H8 oraz butan C4H10 są gazami bezwonnymi - nawaniane są specjalnymi środkami, aby ułatwić stwierdzenie ewentualnych nieszczelności.

Propan-butanu po ciśnieniem par własnych  znajduje się w stanie ciekłym (zamknięty w zbiorniku jest cieczą), ciśnienie zależy od temperatury (rośnie wraz z temperaturą) i po odpoarowaniu jest cięższy od powietrz (zalega w dolnych warstwach i obniżeniach terenu).

         

Czysty chemicznie propan oraz butan są gazami bezwonnymi, ale w obrocie handlowym są nawaniane specjalnymi środkami, aby ułatwić stwierdzenie ewentualnych nieszczelności, lub pojawienia się gazu poza zbiornikiem LPG (i jego składniki).

Propan i butan zmieszane z powietrzem w określonych proporcjach tworzą mieszaninę wybuchową.

Wymagania jakościowe dla LPG w świetle Polskich Norm