O autogazie wiemy wszystko


Szkolenie dla montażystów i serwisantów instalacji CNG (sprężony gaz ziemny) w silnikach benzynowych zgodnie z homologacją PL*0042*00/G obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.  

 Teoria Praktyka  Zakres Ilość dni szkolenia Cena netto 

SZKOLENIE PODSTAWOWE CNG

 C1.1
SZKOLENIE PODSTAWOWE CNG - teoria   
Podstawy montażu, dobór elementów instalacji CNG do samochodów 
1 dzień 
(poniedziałek)
300 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 50 zł)


   C1.2 SZKOLENIE PODSTAWOWE CNG - praktyka
Montaż elementów instalacji CNG w komorze silnika

SZKOLENIE - montaż butli CNG

C2.1
Szkolenie - montaż butli CNG - teoria  
Dobór butli CNG i ich wyposażenia. 
Zasady montażu.

1 dzień  
(wtorek)
300 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 50 zł) 

    C2.2 Szkolenie - montaż butli CNG - praktyka 
Butle CNG i ich wyposażenie, mocowanie do butli - montaż w pojeździe.

SZKOLENIE WTRYSKI GAZU CNG

BC1
Szkolenie wtryski gazu CNG - teoria (1)
Montaż, konfiguracja i kalibracja wtrysku CNG STELLA w silnikach benzynowych - teoria
1 dzień  
(środa)
300 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 100 zł) 

     BC2 Szkolenie wtryski gazu CNG - praktyka (1)
Montaż i podłączenie wtrysku CNG STELLA oraz konfiguracja, uruchomienie i kalibracja w samochodzie (2)
1 dzień  
(czwartek)
300 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 100 zł) 


SZKOLENIE I-sza i II-ga generacja CNG

EC1
Szkolenie - I-sza i II-ga generacja CNG (1)
Dobór, podłączenie, konfiguracja i kalibracja urządzeń CNG I i II generacji - teoria
300 zł  (max. do 2 osób z ZM, za każdą dodatkową osobę 100 zł)  

 

(1) Wymagana jest wiedza w zakresie minimum SZKOLENIA PODSTAWOWEGO (C1.1 i C1.2) oraz SZKOLENIA na montaż zbiorników (C2.1 i C2.2)
(2) Wymagane jest, aby w pojeździe był już zamontowany butla CNG


SZKOLENIA przeznaczone są dla osób zainteresowanych opanowaniem wiedzy i zdobyciem umiejętności  niezbędnych dla montażu w samochodach  i serwisowania instalacji gazowych określonego rodzaju i generacji – w zależności od rodzaju szkolenia.

Szkolenie na montaż instalacji CNG składa się z teoretycznych i praktycznych zajęć, mających na celu przyswojenie wiedzy dotyczącej zasad działania i pracy poszczególnych elementów instalacji gazowych oraz przepisów i regulaminów, których należy przestrzegać podczas prawidłowego montażu. 

Szkolenia praktyczne są uzupełnieniem wiedzy zdobytej podczas zajęć teoretycznych - obejmują zajęcia praktyczne prowadzone w warsztacie montażu instalacji gazowych. 


SZKOLENIE PODSTAWOWE CNG 

Jest to pierwsza część szkolenia dla osób zainteresowanych montażem i serwisowaniem instalacji gazowych w samochodach. Ta część obejmuje szkolenie  w zakresie montażu elementów instalacji gazowej w samochodach, w którego zakres wchodzą: 

A)  TEORIA - C1.1

 • Budowa samochodowej instalacji gazowej i zasada działania
 • Podstawy montażu  instalacji gazowej  w pojazdach samochodowych (kat. M1 i N1) oraz obowiązujące przepisy
 • Dobór elementów systemu wtrysku gazu CNG IV generacji do samochodów 
 • Omówienie narzędzi i wyposażenia niezbędnego do montażu i elementów instalacji gazowych i ich serwisowania

B) PRAKTYKA - C1.2

 • Montaż elementów mechanicznych instalacji gazowej (wtrysku gazu) w komorze silnika 
 • Kontrola i sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania 


SZKOLENIE - montaż butli CNG

Jest to druga część szkolenia (uzupełniająca szkolenie podstawowe), która obejmuje zagadnienia dotyczące montażu butli CNG w pojazdach:

A)  TEORIA - L2.1

 • Rodzaje butli
 • Dobór butli i ich wyposażenia
 • Zasady montażu armatury do butli oraz montażu butli w pojazdach samochodowych
 • Omówienie narzędzi i wyposażenia niezbędnego do montażu butli

B) PRAKTYKA - C2.2

Zajęcia obejmują przygotowanie butli i samochodu do montażu, montaż armatury na butli, montaż butli w pojeździe, podłączenie butli i sprawdzenie poprawności wykonania podłączeń. 


SZKOLENIE WTRYSKI GAZU CNG

Przeznaczone jest dla osób posiadających wiedzę w zakresie minimum SZKOLENIA PODSTAWOWEGO (C1.1 i C1.2) oraz SZKOLENIA na montaż butli (C2.1 i C2.2) 

Szkolenie WTRYSKI GAZU CNG obejmuje urządzenia IV generacji (sekwencyjnego wtrysku gazu) i dzieli się na dwie niezależne części (BC1 i BC2)– każda z nich trwa 1 dzień: 

A)  TEORIA - BC1 

Zajęcia obejmują omówienie rodzajów systemów wtrysku gazu CNG STELLA (silniki z wtryskiem wielopunktowym, silniki z wtryskiem bezpośrednim), ich budowę, zasady doboru do samochodów z silnikami benzynowymi, zasady montażu, konfigurację, oraz kalibrację. Omawiane są  narzędzia i wyposażenie niezbędne do montażu wtrysku gazu STELLA.

B) PRAKTYKA - BC2 

Dla potrzeb tego szkolenie wymagane jest, aby w pojeździe była już zamontowana butla CNG   

W czasie zajęć praktycznych odbywa się:

- montaż i podłączenie elektroniki wtrysku gazu STELLA w samochodzie,
- konfiguracja systemu i uruchomienie silnika na gazie,
- kalibracja systemu i testy drogowe. 


SZKOLENIE I-sza i II-ga generacja CNG 

Przeznaczone jest dla osób posiadających wiedzę w zakresie minimum SZKOLENIA PODSTAWOWEGO (C1.1 i C1.2) oraz SZKOLENIA na montaż butli (C2.1 i C2.2) 

TEORIA - EC1 

Szkolenie obejmuje podstawy montażu elementów gazowych układów zasilania CNG I-szej i II-ej generacji  (instalacje mikserowe) w komorze silnika w pojazdach samochodowych z zapłonem iskrowym (kat. M1 i N1): 

 • Budowa instalacji I-szej i II-ej generacji oraz zasady działania
 • Elektronika - układy sterujące ilością gazu w silnikach z sondą lambda i katalizatorem 
 • Dobór elementów mechanicznych gazowego układu zasilania CNG do poszczególnych typów silników  (miksery, reduktory, klapy przeciwwybuchowe, itp)
 • Montaż elementów instalacji mikserowej (I-ej generacji) w komorze silnika (silniki gaźnikowe, wtrysk jedno i wielopunktowy bez sondy lambda) 
 • Podłączenie i konfiguracja układów sterujących Nicolaus i Leonardo, Omówienie  wyposażenia niezbędnego do kalibracji układów sterujących i diagnostyki instalacji. 
 • Układy elektroniczne i urządzenia dodatkowe w samochodowych instalacjach gazowych.

 

Pobierz formularz zgłoszenie na szkolenie CNG - benzyna


Opiekun szkolenia: Małgorzata Talaśka-Gryz
e-mail: sp.56@elpigaz.com 
tel. (58) 349 49 40 lub 606 794 316