O autogazie wiemy wszystko

Razem zdziałamy więcej …

Poniżej znajdują się warunki, jakie powinny spełniać Zakłady Montażu zainteresowane podpisaniem umowy z firmą ELPIGAZ:


 LP

 WARUNKI

 UWAGI

 I

KOMPETENCJE personelu montującego
Personel montujący powinien posiadać w ramach numeru i zakresu danej homologacji  znajomość:
a)  budowy i zasady działania silników spalinowych
b) wykonywania zabudowy instalacji gazowych
c) zasad montażu, kalibracji i kontroli poprawności montażu instalacji gazowych
d)  przepisów w zakresie montażu instalacji LPG lub CNG w pojazdach – w tym:  Załącznik nr 9 (Dz. U. Nr 32 poz. 0262); Regulamin EKG ONZ Nr 67 R01 dla LPG lub EKG ONZ  nr 110  dla CNG (**)
e) sporządzania dokumentacji dla montażu
f) przepisów w zakresie montażu instalacji LPG  w pojazdach wg Regulamin EKG ONZ nr 115 – dotyczy tylko sieci WYTWÓRCY (nie dotyczy sieci INSTALATORA)

Dla Zakładów nie spełniających tego warunku, możliwe  jest odbycie szkolenia w określonym zakresie przed podpisaniem umowy / zgłoszeniem na listę ITS.                                            

 II

 (***) STANOWISKO MONTAŻOWE

    a) Kanał warsztatowy lub podnośnik samochodowy (w przypadku kanału zamontowany detektor gazu – dla homologacji obejmujących instalacje LPG); W przypadku przewidzianego prowadzenia czynności serwisowania instalacji gazowych na stanowisku montażu uwzględnić spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08.07.2010r pozycja 931 „W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością  wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej”

    b)Zestaw narzędzi do montażu (klucze, wkrętaki, wiertarka, nożyk do rurek d6-10 mm, wykrojnik D30 i D60, piankowy tester szczelności, itp.) w zakresie odpowiednim dla danej homologacji;

    c) Czytelne oznaczenie stanowiska montażu napisem  z logo INSTALATORA/WYTWÓRCY.

 Można zamówić lub przekazać np.: Flagę , ulotki,  inne materiały reklamowe i promocyjne.

 III

(***) WYPOSAŻENIE STANOWISKA MONTAŻU -  Posiadanie na wyposażeniu

a)    analizator spalin do pomiaru CO, HC, l – z ważnym atestem ITS,

b)    detektora gazu (posiadającego świadectwo CE) :

– dla zakresu CNG: detektor metanu, lub z regulowanym tłem np.: AE 220

– dla zakresu LPG: detektora propan-butan lub z regulowanym tłem np.: AE 220

    c) dymomierz dla  montażu instalacji LPG lub CNG w pojazdach z silnikami     wysokoprężnymi ( diesla )

    d) interfejsu do komputera wraz z odpowiednim oprogramowaniem 

Dla uzyskania wpisu do ITS należy załączyć :

a) kopie faktur zakupu:

-     analizatora (z podaniem typu i numeru wg wykazu ITS),

-     detektora gazu

b) aktualnie ważne Świadectwo Legalizacji lub Legalizacji ponownej dla analizatora spalin.

c) potwierdzenie CE dla detektora gazu

 IV(**)

POLISY - Polisa  ubezpieczeniowa(*)zawarta u dowolnego ubezpieczyciela obejmująca swym zakresem odpowiedzialność za „sprzedaży i montażu gazowych układów zasilania do pojazdów mechanicznych oraz zdarzeń powstałych w związku z zastosowaniem i użytkowaniem instalacji gazowej w pojazdach” w zakresie:
•    ubezpieczenie „OC delikt” na kwotę 20.000USD lub równowartość w PLN;
•    ubezpieczenie „OC kontraktowe” na kwotę 20.000USD lub równowartość w PLN.

Dopuszczalne są polisy różnych firm ubezpieczeniowych.

 V(**)

Wniesienie opłaty w wysokości 500 PLN netto za ocenę Zakładu przez ITS na wskazane konto INSTALATORA
Przedpłata na konto INSTALATORA z dopiskiem „Opłata za ocenę sieci Zakładów Montażu w ITS”. Po otrzymaniu faktury z ITS wystawiona zostanie refaktura kosztów. Klient który nie uiści ww. opłaty nie będzie zgłaszany do ITS.

Istnieje możliwość refundacji kosztów wpisu dla ZM zgodnie z aktualnymi promocjami i ofertami specjalnymi – informacje u DDH.

 VI(**)

Zakup licencjonowanego oprogramowania (KODEx-M)(*) niezbędnego do sporządzania dokumentacji montażu. Cena wg aktualnego na dany dzień cennika.

Oprogramowanie zostanie dostarczone po uzyskaniu pozytywnej opinii ITS i TDT oraz dopisaniu ZM do listy ITS w ramach danej HOMOLOGACJI.

  * Dotyczy ZM korzystających z oprogramowania KODEx
(**) dotyczy tylko sieci INSTALATORA (nie dotyczy sieci WYTWÓRCY)

Pobierz Warunki współpracy dla ZM

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Przedstawiciele Handlowi ELPIGAZ odpowiednio dla danego województwa (terytorium).