O autogazie wiemy wszystko

2022-01-03

Informacja dotycząca narażenia na promieniowanie jonizujące w Elpigaz Sp. z o.o.

Działalność firmy związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ostatnim roku 2021:

nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko,

nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

 

Podstawa prawna: art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1941): 

Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.